Macaroni penguin, Gorfou macaroni, Eudyptes chrysolophus